Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye'de Geçerli Midir?

Yurt dışında alınmış olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale gelmesi için tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç vardır. Yani yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamlarınca verilmiş boşanma kararları Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmez. Bu nedenle Türkiye’de evli görünmeye devam edersiniz. Yabancı bir mahkemeden alınan boşanma kararının da Türkiye’de uygulanabilmesi ve geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açmak gerekmektedir. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde uyarınca, bazı şartları taşıması halinde  yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan tanınmıştır. Tanıma Tenfiz Davası Açılmadan Boşanma Kararı Geçerli Hale Gelebilir mi? ,Almanya’da Yaşıyorum, Boşandım,Bu Karar Türkiye’de Geçerli mi?, Yabancı Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi İçin Hangi Belgeler Gerekli? sorularını bu yazımızda yanıtlayalım.

İçindekiler

  1. Tanıma Tenfiz Davası Açılmadan Boşanma Kararı Geçerli Hale Gelebilir mi?
  2. Almanya’da boşanma Türkiye’de Geçerli mi?
  3. Yabancı Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi İçin Hangi Belgeler Gerekli?
  4. Yurt dışında evlenmiş biri Türkiyede boşanabilir mi?

Yurt dışında boşanma Türkiye’de geçerli mi?

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmadan Boşanma Kararı Geçerli Hale Gelebilir mi?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A maddesinde;

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.”şeklindedir. Kanuna göre;

Yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan tanınmıştır. Kural olarak, yurt dışında alınmış olan mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma – tenfiz davası açılmaksızın geçerli hale getirilmesi mümkün değildir. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde uyarınca, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan tanınmıştır. 08.02.2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenleme sonucunda boşanma kararının nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu madde kapsamında taraflara sağlanmış olan imkan, sadece boşanma kararlarını değil aynı zamanda, evliliğin butlanına, iptaline mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilmiş olan kararların da bu madde kapsamında nüfus kütüğüne tescil ettirilmesini kapsamaktadır.

Almanya’da boşanma Türkiye’de Geçerli mi?

Türkiye’de evlendikten sonra yurt dışında yaşamaya başlayan ve yurt dışında boşanan veya yurt dışında evlenip daha sonra boşanmış olan eşler yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olup  olmadığı konusunda tarafımıza sıklıkla soru yöneltmektedirler. Bu konu özellikle boşanmış eşlerden biri yeniden evlenmek istediğinde gündeme gelmektedir. Yabancı ülkede boşanmış olmanıza rağmen ilgili yabancı boşanma kararı Türkiye’de tanıtılmadığı takdirde evli görünmeye devam edeceğinizden yeni bir evlilik yapamazsınız. Dolayısı il sorusunu hayır geçerli değildir şeklinde yanıtlamak gerekir. Peki bu durumda ne yapılmalıdır ?

Yurtdışında boşanan kişinin yabancı mahkeme  boşanma kararının Türkiye’de tanınması gerekir. Yurtdışından alınan boşanma kararı Türk kanunlarına göre nüfus kayıtlarına işlenilmeden  boşanan kişi tekrar evlenemez. Taraflardan birinin yabancı olduğu veya çiftlerin yurtdışında yaşadığı durumlarda yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma davası ve tenfiz davası açılması gerekmekteydi. Ancak ;

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesi “Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır. Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır ve ayrıca bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.” uyarınca eşlerin birlikte başvurması veya eşlerden birinin ölmüş ya da yabancı olması durumlarında Türk vatandaşı veya vekili tarafından dava açmadan nüfus müdürlüklerine başvuru ile gerçekleştirilebilmektedir.

Yabancı Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesi uyarınca; yurtdışında alınmış olan boşanma, evliliğin iptali, evliliğin butlanı ve mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararların, Türkiye’de nüfus kütüğüne tescil ettirilmesi başvurusunda sunulması gereken belgeler şunlardır:

  • Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın, aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri
  • Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiyede boşanabilir mi?
Yurt dışında evlenmiş bir kişi boşanma davasını yaşadığı ülkede açmak istemiyorsa Türkiye'de açabilir. Yani evet, yurt dışında evlenmiş biri Türkiye'de boşanabilir. Bu boşanma davası  eşlerin Türkiyedeki mutad meskenin bulunduğu yani başka bir deyişle Türkiye'ye geldiklerinde kaldıkları yer mahkemesinde açılmalıdır. 

 


Yol Tarifi