YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMA DAVASI - 2023* Antalya

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Süreci

Taraflar Türkiye’de evlenmişler veya yabancı ülkede evlenmiş olsalar da evlilikleri Türkiye’de tanınmış ise eşlerden herhangi birisinin yabancı olması Türkiye boşanma davası açılabilmesine engel değildir. Yani eşi yabancı uyruklu olan bu durumdaki kişiler  Türkiye’de boşanma davası açabilir.

Yabancı Unsurlu Boşanma Davasında Uygulanacak Hukuk

Yabancı uyruklu eşten  boşanma davalarında uygulanacak hukuk 5718 sayılı Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kanunu (MÖHUK) hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre;

 • İlk olarak boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümlerine ilişkin hususlarda, eşlerin müşterek milli hukuku uygulanır.
 • Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku uygulanır.
 • Taraflar ayrı vatandaşlıkta olmalarına rağmen müşterek mutad meskenleri bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten boşanmak için mutlaka tebligat yapılması gerekir. Kişinin Yabancılar Kütüğü’ne göre Türkiye’de herhangi bir adresi bulunamıyorsa, mahkeme evrakları yabancı uyruklu eşin vatandaşı olduğu ülkenin diline tercüme ettirilir ve Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla diplomatik tebligat yolu ile tebligatın ulaştırılabilmesi söz konusu olur. Dolayısıyla eşim yurt dışında boşanmak istiyorum  veya adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten nasıl boşanırım şeklindeki soruların  öncelikle tebligatlar yönünden incelenmesi gerekir. Yurtdışında bulunan eşin adresinin bulunamaması halinde adres araştırması sonuç vermemiş ise son çare olarak  ilanen tebligat yapılması söz konusu olur.

Antalya'da yabancı uyruklu nüfusun artmasına bağlı olarak yabancı uyruklu evlilikler ve  sonuç olarak Antalya'da yabancı eşe karşı boşanma davası  sayısı da artmaktadır. Yabancı uyruklu bir kişiyle evli olan Türk vatandaşları özellikle yabancı uyruklu eşlerinden boşanmak istediklerinde yaygın olarak yaşadıkları sorun yabancı uyruklu eşin evi terk edip ülkesine dönmesi, adresinin bilinmiyor olmasıdır. Dolayısı ile yabancı eşten boşanma sürecinde mahkeme tarafından yabancı eşe yapılması gereken tebligatlar nedeniyle boşanma davası normalden daha uzun sürebilmektedir. Ofisimizde yabancı eşten boşanma davası hukuki süreci, yabancı eşe tebligat süreci en iyi şekilde takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Yabancı Uyruklu Eş ile Anlaşmalı Boşanma

Taraflar anlaşarak boşanmaya karar verdiyse anlaşmalı boşanma davası açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma kararı tek celsede verilir. Hâkim varsa müşterek çocukların velayetini ve boşanmanın diğer mali sonuçlarını tarafların imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolüne göre belirler. Anlaşmalı boşanma süreci aşağıdaki şekilde ilerler:

 • Tarafların  anlaşması: Eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında  anlaşmaya varması gerekmektedir. Anlaşmaya varılması gereken konular müşterek çocuk/çocuklar varsa velayet, çocukla kişisel ilişki, velayet, nafaka, tazminat gibi konulardır.
 • Avukat desteği : Yabancı uyruklu eşle anlaşmalı boşanma sürecinde aile hukuku avukatıyla çalışmak boşanma sürecinin doğru yönetilmesi ve hakkı kaybına uğranmadan neticelendirilmesi için önemlidir. Avukatınız üzerinde anlaşmaya vardığınız konuların hukuk düzeninde muğlak olup olmadığı, geçerli olup olmadığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Anlaşmalı boşanma avukat desteği karşı tarafla henüz anlaşmaya varmadan, boşanma sürecinde haklarınızın ne olabileceği konusunda bilgilenmek için de alınabilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması : Eşlerin anlaşmaya vardığı konular anlaşmalı boşanma protokolü haline getirilir.
 • Boşanma davası başvuru: Anlaşmalı boşanma davası için yerel mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Başvuruda anlaşmalı boşanma protokolü ve diğer gerekli belgeler sunulmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma süreci: Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme süreci hızlıdır. Mahkeme tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ederse tek celsede boşanma gerçekleşir.
 • Boşanma tanıma ve tenfiz: Eğer yabancı ülkede boşanma kararının tanınmasını ve tenfizini istiyorsanız yine bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili avukatınız sizi yönlendirecektir.
Eşler boşanma konusunda veya boşanmanın hukuki- mali sonuçları hakkında anlaşmaya varamamışlarsa çekişmeli boşanma davası açılır.
 

Yabancı Uyruklu Eş ile Çekişmeli  Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürer.Bu dava türünde taraflardan biri boşanmayı istememekte veya taraflar boşanmak istemesine rağmen boşanmanın sonuçları hakkında anlaşmaya varamamaktadır. Çekişmeli boşanma davasında özellikle  yabancı uyruklu eş Türkiyede yaşamıyorsa ve kendisini avukat ile temsil ettirmiyorsa dava uzayacaktır. Davanın avukat yardımıyla yürütülmesi sürecin sağlıklı ilerlemesi,  yapılması gereken tebligatların takibi ve davanın uzamaması için önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedenleri genel ve özel boşanma nedenleri olarak iki ayrı başlık altında incelenmektedir.

Genel Boşanma Nedenleri

Genel boşanma nedenleri  Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinde düzenlenen “evlilik birliğinin sarsılması” başlığı altında düzenlenmiştir.

Özel Boşanma Nedenleri: Özel boşanma sebepleri  Türk Medeni Kanununun 161- 165 maddelerinde düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri:

 • Zina nedeniyle boşanma
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma
 • Terk nedeniyle boşanma
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma


Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Mal Paylaşımı

MÖHUK m. 15 uyarınca evlilik malları eşlerin ortak milli hukukuna tabidir. Eğer eşler farklı vatandaşlıkta iseler, müşterek mutad mesken hukuku uygulanır. Buna göre eşlerin birlikte oturdukları ülkenin hukuku uygulama alanı bulur. Eğer eşler birlikte bir ülkede oturmuyor, yani müşterek mutad meskenleri bulunmuyor ise Türk hukuku uygulanır. Taşınmazlar ile ilgili olarak taşınmazın nerede bulunduğuna göre, bulunduğu ülke hukuku uygulanır. Buna göre, milli hukuk farklı olsa bile Türkiye’de bulunan taşınmazların boşanmada tasfiye edilmesine uygulanacak hükümler Türk hukukuna göre uygulanacaktır.

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yabancı uyruklu bir eşle olan evliliğinizi sona erdirmek için açacağımız davada hangi mahkemenin yetkili olduğu 5718 sayılı   Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku  Kanunu (MÖHUK) hükümleri kapsamında belirlenmektedir. Bu kanunun 40 . maddesi şu şekildedir:

“ Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder.”

Görüldüğü üzere,  yabancı eşe karşı açılacak boşanma davalarında yetkili mahkeme milletlerarası yetkisi iç hukukumuzun yetki kurallarına bağlı tutulmuştur. Bu durumda yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesine göre tespit edilecektir. Türk Medeni Kanunu 168. Maddesine göre yabancı eşe karşı açılacak olan boşanma davalarında yetkili mahkeme:

Ancak eşlerin yurtdışında yaşadığı hallerde TMK m.168 hükmüne bakılarak yetkili mahkemeyi belirlenemez. Bu durumda MÖHUK 41. Maddesine göre yetkili mahkeme belirlenir. Söz konusu kanun hükmüne göre  Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde:

 • Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede
 • Bulunmaması hâlinde ilgilinin sakin olduğu yer,
 • Türkiye’de sakin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde,

O da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülmektedir. 

Yabancı uyruklu eşten boşanmak, yurtdışındaki eşe boşanma davası açmak için boşanma avukatı ile görüşülmesinde fayda görüyoruz. Ofisimizde , yabancı uyruklu eşten boşanma ve yurtdışında verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri en iyi şekilde verilmektedir.


Yol Tarifi