İDARE HUKUKU

İdare hukuku, idare teşkilatının kuruluşu ve fonksiyonunu düzenleyen kamu hukuku kurallarından oluşmaktadır. İdarenin işlem ve eylemleri bürokrasiden özel hukuk alanına kadar hemen her kesimi etkileyebilmektedir.

 Anayasanın 125. Maddesinde ise İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu temel kural olarak düzenlenmiştir. İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin iptali sağlanması ve idari eylem ve işlemlerden ötürü hakları ihlal edilenler İdari yargı mercilerinde dava açma hakkına sahiptirler.

İdari davaların önemli bir bölümünü İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan davalar teşkil etmektedir. Hizmet kusuru, idarenin yürüttüğü kamu hizmetinin hiç işlememesi, kötü işlemesi veya geç işlemesi sonucu ortaya çıkan ve idarenin ortaya çıkan zarardan kusuru olmasa dahi sorumlu olmasını içerir.

Büyükurgancı I Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosunda idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle zararlarınızın giderilmesi, hukuka aykırı idari işlemlerin iptalinin sağlanması için  yasal danışmanlık ve en iyi avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İdare Hukuku ile İlgili Verdiğimiz Hizmetler

  • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulması ve İptaline İlişkin Davalar,
  • İdari Eylem ve İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları,
  • Kamulaştırma Mevzuatından Doğan Davalar,
  • Hukuki El Koymadan (Kamulaştırmasız El Atma) Kaynaklanan Davalar,
  • Malpraktis  (Doktor Hatası-Yanlış Tedavi) Nedeniyle Açılacak Tazminat Davaları,
  • Trafik Para Cezalarının İptaline İlişkin Davalar,
  • İdari Para Cezalarının İptaline İlişkin Davalar,
  • Hukuki Danışmanlık.

 


Yol Tarifi